Eurofins Slovenija SI >> Farmacija >> Farmaceutické skúšanie

Farmaceutické skúšanie

Sidebar Image

Farmaceutické skúšanie vykonáva skúsený kvalifikovaný personál vo vyhovujúcich priestoroch a na pravidelne kalibrovaných a kontrolovaných zariadeniach.

Oblasť pôsobnosti skúšobných laboratórií v rámci Správnej výrobnej praxe:

 • stabilitné štúdie
 • fyzikálno-chemické skúšanie
 • mikrobiologické skúšanie
 • vývoj a validácia skúšobných metód
 • optimalizácia a validácia skúšobných metód
 • kontrola stability výroby, účinnosti čistenia zariadení a dezinfekcie

Typy testovaných látok:

 • vody na farmaceutické účely
 • lieky pre humánne a veterinárne použitie
 • liečivá a pomocné látky pre humánne a veterinárne použitie
 • omamné a psychotropné látky
 • obaly pre farmaceutické použitie

Používané zdroje skúšobných postupov:

 • Slovenský liekopis
 • Český lékopis
 • Ph. Eur.
 • USP
 • registračná dokumentácia výrobcu
 • podnikové normy výrobcu
 • iné výrobcom požadované postupy

Skúšobné laboratórium Bratislava a Skúšobné laboratórium Piešťany sú držiteľmi nasledovných osvedčení:

 • Rozhodnutie ŠÚKL, ktorým schvaľuje Skúšobné laboratórium Bratislava ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach Aqua purificata a farmaceutické skúšanie liekov, liečiv a pomocných látok pre humánne použitie a sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania č. Š-01/08, zo dňa 01.10.2009
 • Rozhodnutie ŠÚKL, ktorým schvaľuje Skúšobné laboratórium Piešťany ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach: mikrobiologické hodnotenie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, čistenej vody a infúznych a dialyzačných roztokov a vody pre ich riedenie a sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania č.Š-06/09, zo dňa 29.01.2009
 • Certifikát GMP

Zoznam skúšobného zariadenia

 • HPLC (UV, Diode array)
 • HPLC-MS/MS
 • GC (FID, ECD, TCD), head-space autosampler
 • GC-MS
 • UV-VIS spektrofotometer
 • FTIR spektrometer
 • TOC analyzátor
 • zariadenie na disolúciu,
 • zariadenie na osmolalitu, dynamickú viskozitu, pH, vodivosť, Karl-Fischer titráciu