Eurofins Slovenija SI >> O podjetju >> SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

Sidebar Image
 1. Obseg
  • Ti splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju: SNP) urejajo pogodbena razmerja med:
 • podjetjem Eurofins ERICo d.o.o., Koroška cesta 58 Velenje, identinfikacijska številka za DDV SI 63543877 (v nadaljevanju: podjetje Eurofins), in
 • njegovimi dobavitelji in/ali ponudniki storitev (posamezno v nadaljevanju: dobavitelj).

 

Pogoji veljajo (i) za vse nakupe blaga in/ali opreme (v nadaljevanju: proizvodi) od dobavitelja s strani podjetja Eurofins in/ali (ii) za vso izvedbo storitev (v nadaljevanju: storitve), ki jih dobavitelj opravi za podjetje Eurofins (storitve in proizvodi, v nadaljevanju: artikli)

 • Odvisno od dobavitelja, ki mu podjetje Eurofins posreduje te SNP, ti SNP urejajo vsa pogodbena razmerja med podjetjem Eurofins in dobaviteljem, in sicer od datuma, na katerega:
 • jih je dobavitelj potrdil s podpisom;
 • se šteje, da jih je dobavitelj sprejel, ker je začel ali nadaljeval z (i) opravljanjem storitev in/ali (ii) dobavo proizvodov.
  • SNP se lahko opustijo, spremenijo ali dopolnjujejo le:
 • s posebnimi nabavnimi pogoji podjetja Eurofins (v nadaljevanju: PNP - izrecno sklicevanje na naslednje PNP: i.) PNP - Storitve iskanja (Priloga 1); ii.) PNP - Storitve (Priloga 2)), ki bodo veljali od datuma, na katerega:
 • jih dobavitelj potrdi s podpisom; ali
 • se šteje, da jih je dobavitelj sprejel, ker je začel ali nadaljeval z (i) opravljanjem storitev in/ali (ii) dobavo proizvodov.
 • v pisni okvirni pogodbi, ki jo podpišeta pooblaščeni predstavnik podjetja Eurofins in dobavitelj, in ki izrecno navaja, da prevlada nad temi SNP in/ali PNP, če le-ti obstajajo, če pa takšne pogodbe ni, pa ti SNP in PNP, če le-ti obstajajo, ostanejo v veljavi in prevladajo nad to pogodbo.
 • SNP, PNP in okvirna pogodba, če obstaja, so sestavni del celotne pogodbe med strankama (v nadaljevanju: pogodba).
 1. Prednost
  • Dobavitelj in podjetje Eurofins se izrecno strinjata, da imajo določbe teh SNP in PNP, če le-ti obstajajo, prednost pred pogoji dobavitelja. Zato se ne glede na katerokoli nasprotno določbo v splošnih prodajnih pogojih dobavitelja, ali v kateremkoli drugem dokumentu, ki ga izda dobavitelj, dobavitelj s sprejetjem SNP in PNP, če le-ti obstajajo, oziroma se šteje, da jih je sprejel (v skladu z določbo 1), odpoveduje vsaki določbi svojih splošnih pogojev, ki bi jo bilo mogoče razumeti kot nasprotujoče si pogoje in/ali nasprotne ali v neskladju s katerokoli določbo SNO in/ali PNP, natančneje z določbami, ki se nanašajo na:
 • oblikovanje pogodbe,
 • prekinitev pogodbe,
 • ceno,
 • izdajanje računov,
 • dostava,
 • garancijo za neskladnost in/ali napake,
 • odškodnino in odgovornost ter

 

 1. Informacije / sklepanje / spremembe
  • Dobavitelj se zavezuje, da bo podjetju Eurofins takoj zagotovil vse relevantne informacije, ki bodo podjetju Eurofins omogočile, da poda svojo svobodno in informirano privolitev za vzpostavitev ali spremembo pogodbenega razmerja med strankama (v nadaljevanju: relevantne informacije).

Prav tako dobavitelj takoj opozori podjetje Eurofins na (i) vsako razhajanje ali neskladnost med (a) SNP in PNP, če le-ti obstajajo, in (b) vsemi določbami katerekoli obvezne zakonodaje ali uredbe, ki se uporablja za prodajo proizvodov in/ali zagotavljanje storitev, ter (ii) morebitno neuporabnost, nezakonitost in/ali morebitno nezmožnost uveljavljanja določb SNP in PNP, če le-ti obstajajo (v nadaljevanju: pravno relevantne informacije, skupaj z relevantnimi informacijami pa: informacije).

 • Pogodba med podjetjem Eurofins in dobaviteljem se sklene ali spremeni po tem, ko podjetje Eurofins pisno izrazi soglasje za njeno sklenitev ali spremembo. Dobavitelj mora podjetju Eurofins vse informacije predložiti na dan, ko podjetje Eurofins poda pisno soglasje, v nasprotnem primeru pa bo podjetje Eurofins imelo pravico zahtevati odškodnino in/ali prekinitev in/ali ničnost ali neveljavnost pogodbe.

Ne glede na določbe teh SNP ali PNP, če le-ti obstajajo, so vsa naročila, pogodbe, navodila, ponudbe in obvestila veljavni šele, ko jih podpiše pooblaščeni predstavnik podjetja Eurofins.

 • Vsako soglasje, ki ga poda podjetje Eurofins, je pogojeno s strinjanjem dobavitelja, da morebitni dodatni ali drugačni pogoji v dobaviteljevih potrditvah naročil, računih, potrdilih za naročila, ponujenih cenah in drugih sporočilih štejejo za bistvene spremembe in ne glede na časovno razporeditev niso sestavni del pogodbe med strankama.
 • Če podjetje Eurofins ne oporeka protislovnim, nasprotujočim ali dodatnim pogojem, to ne pomeni, da podjetje Eurofins takšne pogoje sprejema ali da se odpoveduje določbam teh splošnih nabavnih pogojev.

 

 1. Čas veljavnosti

Pogodbe so lahko podlaga za:

 • takojšnjo izvedbo (v nadaljevanju: pogodbe za takojšnjo izvedbo) ali
 • zagotavljanje izvedbe zaporedoma ali v obrokih (v nadaljevanju: pogodbe za zaporedno izvedbo).

Pogodbe za zaporedno izvedbo s fiksnim rokom trajanja se bodo samodejno obnavljale ob koncu začetnega obdobja za nadaljnja zaporedna obdobja enega (1) leta.

 

 1. Cena / izdajanje računov / plačilo
  • Cene
   • Cene so fiksne in brez DDV.
   • Podjetju Eurofins se ne zaračunavajo stroški za ponudbe cen, vzorce, poskusne pošiljke in vzorčne materiale.
   • Cene vključujejo vse stroške v zvezi z izvajanjem pogodbe ter vse veljavne davke in/ali dajatve ter pokrivajo plačilo za vse dobave in storitve, določene dobavitelju (vključno zlasti s stroški priprave in pakiranja pošiljk ter stroški pošiljanja).
   • Za vse dodatne stroške katerekoli vrste je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja Eurofins.
   • Podjetje Eurofins ne bo izvedlo nobenih predplačil.
   • Če je skupna cena artiklov odvisna od časa, ki ga porabi dobavitelj, bo dobavitelj svoje storitve ponujal v obliki bodisi nespremenljive vseobsegajoče cene ali največjega možnega števila ur ali enot po nespremenljivi postavki za uro ali enoto.
   • Ne glede na prejšnje določbe ima podjetje Eurofins takojšnjo korist od znižanja cen, ki ga dobavitelj izvede pred dnem dobave artikla.
   • Če podjetje Eurofins kadarkoli med trajanjem pogodbe izve, da so dobavitelj, njegove podružnice ali katerakoli družba kjerkoli na svetu, katerikoli družbi, ki je povezana s podjetjem Eurofins, za podoben ali enak artikel v podobnih ali enakih okoliščinah zaračunavali ali zaračunavajo nižjo ceno, se bo ta cena odslej uporabljala tudi za podjetje Eurofins.
   • Ne glede na druge določbe SNP ali pogodbe veljajo spremembe cen, pristojbin ali obrestnih mer ter kakršnekoli spremembe plačilnih pogojev (v nadaljevanju: sprememba) samo za sporazume o zaporedni izvedbi, ki se uporabljajo od 1. januarja vsakega leta (v nadaljevanju: datum začetka veljavnosti), če:
  • je dobavitelj podjetje Eurofins obvestil o predlagani spremembi s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu, ki ga je podjetje Eurofins prejelo vsaj tri (3) mesece pred datumom začetka veljavnosti, in
  • se je podjetje Eurofins s spremembo strinjalo pred datumom začetka veljavnosti.
 • Računi
  • Vsi računi morajo biti poslani podjetju Eurofins na naslov, naveden v pogodbi, razen če podjetje Eurofins pisno ne določi drugače.
  • Vsak račun mora vsebovati vsaj številko računa, datum računa, dobaviteljev naslov za nakazilo, številko ponudbe/naročila, opis proizvodov/storitev, količino, ceno na enoto, skupno ceno, DDV številko podjetja Eurofins in DDV številko dobavitelja, če le-ti obstajata.
  • Dobavitelj izda račun šele po dobavi proizvodov ali izvedbi storitev, razen če ni med podjetjem Eurofins in dobaviteljem pisno dogovorjeno drugače.
 • Plačilo
  • Plačilo se opravi v roku neto petinsedemdeset (75) dni ali šestdeset (60) dni od konca meseca po prejemu sprejemljivega računa od dobavitelja v smislu tega člena.
  • Evidence podjetja Eurofins bodo predstavljale zadostno dokazilo o takšnem plačilu, razen če lahko dobavitelj predloži nasprotne dokaze.
  • Dobavitelj soglaša, da lahko podjetje Eurofins vse zneske, ki mu jih dolguje dobavitelj, izravna z zneski, ki jih podjetje Eurofins dolguje dobavitelju.

 

 1. Pakiranje - dostava - zakasnitev - pošiljanje - zavarovanje
  • Pakiranje
   • Artikli morajo biti pravilno in zadostno pakirani, v ustrezni embalaži in dobavitelj bo odgovoren za morebitno izgubo, škodo ali manjkajoče artikle, do česar lahko pride zaradi neprimerne ali neustrezne embalaže, napisov ali oznak.
   • Dobavitelj na svoje stroške pridobi vse potrebne carinske potrditve, izvozna dovoljenja, odobritve in dovoljenja, ki so potrebni za pošiljanje in/ali uvoz ali izvoz artiklov.
  • Dostava
   • Vsi artikli se dostavijo v skladu s pogoji in krajem dostave, dogovorjenimi ali pisno določenimi s strani podjetja Eurofins.
   • Vsi artikli so opremljeni z vsemi informacijami in navodili, potrebnimi za pravilno in varno uporabo, vključno z vsemi informacijami, dokumenti in navodili, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ali predpis, glede na posamezni primer.
   • V primeru dostave nevarnih snovi v smislu Direktive 2001/58/ES z dne 27. julija 2001 se informacije o proizvodu - zlasti veljavni varnostni listi ES v francoskem ali angleškem jeziku - pred dostavo pravočasno pošljejo podjetju Eurofins. Enako velja za informacije o omejitvah pri trženju, ki jih zahteva zakon. Upoštevati je treba določbe veljavnih zakonov in predpisov o prevozu nevarnega blaga.
   • Na splošno se je treba izogibati uporabi materialov, ki so kancerogeni, strupeni za razmnoževanje ali mutageni. Če so odstopanja od zgoraj navedenega nujna, je treba o tem pred dostavo/uporabo podjetje Eurofins pisno obvestiti. Zaščitni ukrepi, ki izhajajo iz tega, se določijo skupaj.
   • Na splošno, kadar artikli vključujejo ali vsebujejo kemikalije ali nevarno blago ali snovi, morajo biti opremljeni s pisnimi in podrobnimi specifikacijami sestave in značilnosti takega blaga ali snovi ter z zakoni, predpisi in drugimi zahtevami v zvezi s takšnim blagom ali snovmi, da se podjetju Eurofins omogoči pravilen in varen prevoz, skladiščenje, obdelava, uporaba in odstranjevanje takšnih proizvodov.

V primeru instrumentov, opreme in postopkov, ki vključujejo uporabo kemikalij v obliki surovin in/ali potrošnega materiala, bo dobavitelj podjetju Eurofins ob dostavi zagotovil "varnostne" liste.

 • Vsi artikli se dostavljajo strogo v skladu s časovnim razporedom dostave podjetja Eurofins, kot je navedeno v pogodbi.

Dobavitelj nemudoma pisno obvesti podjetje Eurofins o vseh okoliščinah, za katere ve ali sumi, da bi lahko povzročile zamudo pri dostavi, in navede predvideno obdobje zamude.

 • Če dobavitelj ne izpolnjuje časovnega načrta dostave, lahko podjetje Eurofins, brez omejevanja drugih svojih pravnih sredstev, uporablja storitve hitre dostavne kurirske službe, razliko med storitvami hitre dostavne kurirske službe in prvotnimi stroški prevoza pa plača dobavitelj.

Neizpolnjevanje časovnega načrta dostave je primer neporavnane obveznosti (kot je opredeljen v nadaljevanju), ki upravičuje prekinitev pogodbe s strani podjetja Eurofins.

 • Dobavitelj za izpolnitev časovnega načrta dostave ne sme prevzemati bistvenih obveznosti ali načinov proizvodnje, ki bi presegali potrebni znesek ali časovno obdobje. Prav tako se dostave ne izvajajo vnaprej, pred časovnim načrtom dostave, razen če je v pogodbi določeno drugače.

Podjetje Eurofins lahko po lastni presoji predčasne pošiljke vrne na tveganje in stroške dobavitelja. Podjetje Eurofins si pridržuje pravico, da artikle, poslane pred načrtovanim rokom, zadrži, plačilo pa izvede, kot če bi bila dostava opravljena po časovnem načrtu dostave.

 • Pošiljanje
  • Pošiljanje se izvaja s transportnimi sredstvi in prevozno družbo, dogovorjeno v okviru pogodbe.
  • Če v pogodbi ni dogovorjeno drugače, morajo biti stroški pošiljanja vključeni v ceno.
  • V primeru, da je bilo dogovorjeno, da stroške pošiljanja krije podjetje Eurofins, bodo takšni stroški pošiljanja dobavitelju povrnjeni samo na podlagi prejema računa.
  • Pošiljanje artiklov se izvaja izključno na tveganje dobavitelja.
 • Zavarovanje
  • Dobavitelj se zavezuje, da bo na lastne stroške sklenil vsa potrebna zavarovanja za pokrivanje odgovornosti, ki mu nastane pri izvajanju pogodbe v zvezi s telesnimi poškodbami, materialno in posledično škodo.
  • Dobavitelj se zavezuje, da bo podjetju Eurofins na njihovo zahtevo posredoval dokumente, ki dokazujejo sklenitev omenjenega zavarovanja.
  • Dobavitelj v vsakem primeru podjetju Eurofins na njihovo zahtevo posreduje dokumente, ki dokazujejo sklenitev zavarovanja, ki krije artikle do njihove dostave na dogovorjeni kraj dostave.

 

 1. Prenos lastninske pravice in prenos tveganj
  • Če v pogodbi ni določeno drugače, se lastninska pravica za artikle na podjetje Eurofins prenese šele, ko podjetje Eurofins prejme proizvode oziroma po zaključeni izvedbi storitev na dogovorjenem kraju za dostavo (v nadaljevanju: prenos lastninske pravice).
  • Vsi izdelki so prosti kakršnihkoli zastavnih pravic in bremenitev.
  • Tveganja se na podjetje Eurofins prenesejo hkrati s prenosom lastninske pravice.

 

 1. Razmerje strank

Dobavitelj je v odnosu do podjetja Eurofins neodvisni izvajalec in to besedilo ne vsebuje ničesar, kar bi se razlagalo kot ustvarjanje odnosa delodajalec-delojemalec, partnerstva, skupnega podjetja, zastopstva ali kakršnekoli druge vrste razmerja. Dobaviteljevi zaposleni, zastopniki in predstavniki (v nadaljnjem besedilu skupaj: "zaposleni"), ki opravljajo storitve po tej pogodbi, morajo biti vedno pod dobaviteljevim vodenjem in nadzorom. Dobavitelj svojim zaposlenim plačuje vse plače in druge zneske, ki jim pripadajo v zvezi z izvajanjem dela po tej pogodbi, in je odgovoren za vsa poročila in obveznosti za svoje zaposlene, vključno, vendar ne omejeno na, prispevke za socialno varnost in odtegljaje od dohodkov iz delovnega razmerja, nadomestilo za brezposelnost, delavsko nadomestilo in poročanje o enakih možnostih zaposlitve.

 

 1. Skladnost
  • Dobavitelj podjetju Eurofins jamči (v nadaljevanju: garancija za skladnost), da so vsi izdelki, vključno z embalažo in označevanjem:
 • v skladu z dobaviteljevimi specifikacijami, načrti, risbami, vzorci, simboli ali drugim opisom,
 • v skladu s specifikacijami, risbami, vzorci, simboli ali drugim opisom, kot jih v pogodbi določa podjetje Eurofins (če jih določa),
 • v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in/ali predpisi; dobavitelj zlasti jamči, da bodo vsi materiali z zahtevami za odobritev CE ali drugimi ustreznimi zahtevami v skladu s temi zahtevami, kar bodo dokazano tako, da bodo ti materiali nosili oznako odobritve CE,
 • primerni in ustrezni za predvideni namen in
 • brez kakršnihkoli napak.
  • V primeru neskladnih artiklov mora podjetje Eurofins o takšni neskladnosti dobavitelja obvestiti v treh (3) mesecih od prejema artiklov, in sicer s katerimkoli sredstvom komuniciranja.
  • Dobavitelj mora v desetih (10) koledarskih dneh od prejema obvestila o neskladnosti zamenjati vse neskladne artikle brez stroškov za podjetje Eurofins.
  • Vsa tveganja in vse stroške prevoza za vračilo in ponovno dostavo nosi dobavitelj.
  • Podjetje Eurofins ima tudi pravico, da po lastni presoji prekine pogodbo in zahteva povračilo za neskladne artikle, glede na posamezni primer.
  • Dobavitelj bo podjetju Eurofins povrnil vse stroške, izdatke in škodo, ki so podjetju Eurofins nastali kot posledica takšne neskladnosti.
  • Garancija za skladnost je dodana vsem drugim garancijam, navedenim v tem besedilu, še zlasti dodatni garanciji (opredeljeno v nadaljevanju), ali v pogodbi ali po zakonu, in velja tudi po opravljenem prevzemu in plačilu.
  • Če dobavitelj ne prevzame vrnjenih neskladnih artiklov ali neskladnih artiklov ne nadomesti pravočasno, lahko podjetje Eurofins brez omejevanja drugih svojih pravic neskladne artikle nadomesti ali popravi na stroške dobavitelja.

 

 1. Dodatne garancije
  • Dobavitelj daje dodatno garancijo za artikle (v nadaljevanju: dodatna garancija) za obdobje najmanj dveh (2) let od datuma dostave (v nadaljevanju: dodatni garancijski rok).

Dobavitelj se zaveže, da bo v dodatnem garancijskem roku popravil ali zamenjal artikle v primeru okvare, napake, skrite ali očitne napake, ali nedelovanja.

Če v garancijskem roku artikla ni možno uporabljati oseminštirideset (48) ur ali več, se garancijski rok podaljša za obdobje nezmožnosti uporabe artikla.

 • V vsakem primeru je dobavitelj odgovoren in nosi vse neposredne in posredne finančne posledice za kakršnokoli škodo, povzročeno osebam in/ali lastnini, ter za sprejem vseh ustreznih ukrepov, ki jih zahteva katerikoli javni organ, ali na prostovoljni bazi in ne glede na motiv, npr. skrita napaka, neskladnost z zakonsko določbo ali predpisom, varnostna napaka itd.
 • Dobavitelj prav tako jamči, da bodo v obdobju desetih (10) let od dostave artiklov podjetju Eurofins neprekinjeno na razpolago materiali, sestavni deli in rezervni deli po običajnih tržnih cenah ali enakovredni ali boljši proizvodi (po isti ceni kot prvotno naročen proizvod).
 • Če ima podjetje Eurofins razloge, da osebo, zaposleno pri dobavitelju, ali tretjo osebo, ki jo je dobavitelj obdržal, šteje za neprimerno, se dobavitelj zaveže, da bo takšno osebo čim prej nadomestil.

Stroške, povezane z krivuljo učenja nadomestne osebe do največ 15 delovnih dni, nosi dobavitelj.

 1. Skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi

Proizvodi morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi brez omejitev (seznam ni izčrpen) glede:

 • kakovosti, sestave, označevanja in predstavitve proizvodov,
 • veljavnega delovnega prava, zlasti glede dela otrok,
 • okoljskih zakonov in predpisov.

 

 1. Pravice intelektualne lastnine
  • Dobavitelj zagotavlja, da vse potrebne licence v zvezi z artikli so in ostajajo veljavne in da obseg teh licenc ustrezno pokriva predvideno uporabo artiklov.

Te licence vključujejo pravico podjetja Eurofins do prenosa in podeljevanja podlicenc.

 • Dobavitelj jamči, da proizvodnja, dostava, prodaja in uporaba artiklov ne bo kršila nobenih pravic intelektualne lastnine (patentov, blagovnih znamk, modelov ali drugih podobnih pravic) katerekoli tretje osebe. Dobavitelj nadalje jamči, da ima podjetje Eurofins pravico uporabljati in reproducirati slike artiklov na kateremkoli mediju, vključno z njihovo spletno stranjo

Dobavitelj se zavezuje, da bo na zahtevo podjetja Eurofins na stroške dobavitelja branil ali pomagal pri obrambi v katerikoli tožbi ali tožbenem postopku zoper podjetje Eurofins zaradi kršitve ali zahtevka, ki bi izhajal iz proizvodnje, dostave, uporabe ali nadaljnje prodaje dobaviteljevih izdelkov.

Dobavitelj se nadalje obvezuje, da bo podjetje Eurofins zavaroval pred vsakršno izgubo, škodo ali odgovornostjo, ki bi lahko podjetju Eurofins nastala zaradi kakršnekoli kršitve ali domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine katerekoli tretje osebe, ki izhaja iz uporabe ali prodaje artiklov.

 

 1. Omejitev odgovornosti / odškodnina
  • Če v pogodbi ni določeno drugače, so podjetje Eurofins, njegovi direktorji, uradniki, zastopniki in zaposleni ter njegovi partnerji odgovorni le:
 • če lahko dobavitelj dokaže neposredno in takojšnjo izgubo ali škodo, ki jo povzroči namerna kršitev ali namerno dejanje podjetja Eurofins v okviru pogodbe, in
 • če je podjetje Eurofins prejelo pisno obvestilo o tem najpozneje šest (6) mesecev po tem, ko je bil dobavitelj seznanjen z zadevnim zahtevkom.

 

 • V nobenem primeru podjetje Eurofins ne bo odgovorno dobavitelju ali tretji osebi za kakršnokoli izgubo poslov (vključno z izgubo dobička, prihodka, pogodba, pričakovanih prihrankov, podatkov, dobrega imena ali zapravljenih izdatkov) ali kakršnokoli posredno, naključno ali posledično izgubo ali škodo.
 • V vseh primerih (ne glede na to, ali se pojavijo na podlagi pogodbe, malomarnosti, stroge odgovornosti, preko odškodnine ali kako drugače), sta odgovornost podjetja Eurofins po posameznem zahtevku in izključno pravno sredstvo dobavitelja v zvezi s to pogodbo omejena na nižjo vsoto od spodaj navedenih:
 • neposredno in takojšnjo izgubo ali škodo, ki jo povzroči naklepno kršenje ali namerno dejanje s strani podjetja Eurofins, ali
 • 000 EUR.

 

 • Dobavitelj zavaruje podjetje Eurofins, njegove direktorje, uradnike, zastopnike in uslužbence ter njegove partnerje in brezpogojno poravna celotno škodo za kakršnokoli odgovornost, izgubo, stroške, zahtevke, škodo ali izdatke, vključno, vendar ne omejeno na, razumne odvetniške stroške za obrambo vseh obveznosti, stroškov, zahtevkov, škode in izdatkov zaradi kakršnekoli domnevne ali dejanske premoženjske škode ali osebne poškodbe, ki izhaja ali je posledica ali v povezavi z opravljenim delom in/ali proizvodi, dobavljenimi na podlagi te pogodbe, in zaradi kakršnegakoli dejanja ali opustitve s strani dobavitelja ali njegovih zaposlenih, zastopnikov, podizvajalcev.

 

 1. Višja sila
  • Nobena od strank ni odgovorna za zamude pri dostavi ali izvedbi, ki nastanejo zaradi dogodka višje sile v smislu luksemburškega prava.
  • Pomanjkanje finančnih sredstev v nobenem primeru ne šteje za vzrok, ki je izven nadzora stranke.
  • Stranka, ki jo je prizadel dogodek višje sile, mora o tem nemudoma podati obvestilo in po prenehanju dogodka višje sile izvesti vse razumne ukrepe za nadaljevanje izpolnjevanja svojih obveznosti. Če zamuda pri dostavi ali izvedbi presega šestdeset (60) koledarskih dni, lahko katerakoli od strank prekine pogodbo.

 

 1. Zaupnost
  • V tej klavzuli zaupne informacije pomenijo vse informacije, vključno, brez omejitve, poslovne pravice in pravice intelektualne lastnine podjetja Eurofins (vključno z informacijami, ki se nanašajo na tehnologijo, stranke, poslovne načrte, promocijske in marketinške dejavnosti, finančne in druge poslovne zadeve, blagovne znamke, patente, risbe itd. podjetja Eurofins), obstoj in vsebino pogodbe (vključno s SNP, PNP, če obstajajo, in pogodbo) ter vse informacije, ki jih podjetje Eurofins označuje kot zaupne.
  • Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eurofins dobavitelj med izvajanjem pogodbe in deset let po njenem prenehanju ne sme uporabiti ali razkriti zaupnih informacij katerikoli tretji osebi ali svojim zaposlenim, zastopnikom ali podizvajalcem, razen če je to nujno potrebno izključno za izpolnjevanje dobaviteljevih nalog po pogodbi ali če je dobavitelj dolžan zaupne informacije razkriti v skladu z določbami veljavne zakonodaje, sodnim nalogom ali legitimno zahtevo pristojnih organov.
  • Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Eurofins ne sme na noben način oglaševati ali objavljali ali izdati kakršnekoli objave novic, objavljati kakršnihkoli javnih obvestil, zavrniti ali potrditi dejstva, da je dobavitelj prodal artikle oziroma sklenil pogodbo o njihovi prodaji podjetju Eurofins.
  • Dobavitelj bo odgovoren za vsako neposredno in posredno izgubo ali škodo, ki izhaja iz nepooblaščenega razkritja zaupnih informacij s strani njegovih zaposlenih, zastopnikov in podizvajalcev.
 2. Prekinitev pogodbe
  • Prekinitev pogodbe brez razloga s strani podjetja Eurofins
   • Razen če ni drugače določeno v tem dokumentu, lahko vsaka od strank kadarkoli in brez razloga prekine pogodbo, tako da drugi stranki pošlje pisno obvestilo o odpovedi s priporočenim pismom, ki mora imeli potrdilo o prejemu z datumom najmanj tri (3) mesece pred datumom prenehanja.
   • Izjemoma lahko stranki prekineta sporazume o zaporedni izvedbi s fiksnim rokom trajanja, ki veljajo le na podlagi navedenih pogojev, s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu, ki ga mora druga stranka prejeti najmanj tri (3) mesece pred iztekom tega obdobja.
   • Po prejemu takšnega pisnega obvestila od podjetja Eurofins, dobavitelj soglaša, da bo ustavil vsa dela (ali del le-teh), ki so povezana s pogodbo, in sicer v obsegu, ki je določen v obvestilu.
   • V primeru, da podjetje Eurofins prekine pogodbo, je dobavitelj upravičen do prejetja plačila za proizvode, ki jih dostavi, in/ali storitve, ki jih opravi po ceni, dogovorjeni v pogodbi (v nadaljevanju: zadnje plačilo), do konca odpovednega roka.

Če zadnjega plačila ni možno določiti, se podjetje Eurofins in dobavitelj dogovorita o pravični prilagoditvi cene, pod pogojem, da:

 • takšna prilagoditev ne presega skupne cene, dogovorjene v pogodbi, in
 • ne bo dovoljen noben znesek za pričakovani dobiček za izvedbo, ki ni bila opravljena.
  • V primeru prekinitve pogodbe dobavitelj nima pravice zahtevati odškodnine od podjetja Eurofins.

 

 • Prekinitev s takojšnjim učinkom
  • Takojšnja prekinitev

Ne glede na zgornje določbe in določbe luksemburške zakonodaje lahko vsaka od strank v celoti ali delno prekine pogodbo s takojšnjim učinkom in brez kakršnekoli odgovornosti, če pride do nastanka primera neporavnane obveznosti (kot je opredeljeno v v nadaljevanju).

 • Primer neporavnane obveznosti

Primere neporavnane obveznosti predstavljajo naslednji dogodki:

 • kršitev katerekoli določbe pogodbe, ki izhaja iz resne ali naklepne kršitve s strani ene od strank,
 • ena od strank krši bistveno določbo pogodbe (kot na primer, da dobavitelj ne dostavi proizvodov ali ne opravi storitev v času, določenem v pogodbi, kršitev klavzule o zaupnosti, klavzule o pravicah intelektualne lastnine, kršitev klavzul o skladnosti in garanciji itd.),
 • dobavitelj krši nebistveno določbo pogodbe in po tem, ko od podjetja Eurofins prejme pisno obvestilo, naj popravi napako ali okvaro, napake ali okvare ni mogoče popraviti v roku tridesetih (30) koledarskih dni,
 • dobavitelj začasno ustavi ali grozi, da bo začasno ustavil, oziroma preneha izvajati ali grozi, da bo prenehal izvajati svoje celotno poslovanje ali del le-tega,
 • ena od strank preneha opravljati svoje dejavnosti v običajnem poslovanju, vključno z nezmožnostjo izpolnjevanja svojih obveznosti, ko zapadejo, ali če dobavitelj sproži ali je proti njemu sprožen katerikoli postopek v skladu z veljavnimi zakoni o stečaju ali plačilni nesposobnosti, ali če je imenovan ali priglašen prejemnik/skrbnik za dobavitelja ali če dobavitelj opravi nalogo v korist dajalcev kredita

(vsak od teh dogodkov posamično velja za: primer neporavnane obveznosti).

 

 1. Dopolnitve in spremembe

Za vse dopolnitve in spremembe SNP in/ali pogodbe morata stranki podati pisno soglasje.

 

 1. Odstop

Dobavitelj ne sme odstopiti pogodbe ali katerekoli svoje pravice po pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Eurofins.

 

 1. Pravna sredstva in opustitve

Neuveljavljanje ali zamuda pri uveljavljanju katerekoli pravice ali pravnega sredstva po tem dokumentu s strani podjetja Eurofins ne pomeni opustitve le-teh ali kakršnekoli pravice ali pravnega sredstva po tem dokumentu, in nobeno posamično ali delno uveljavljanje katerekoli pravice ali pravnega sredstva ne preprečuje njihovega nadaljnjega ali drugega uveljavljanja oziroma uveljavljanja katerekoli druge pravice ali pravnega sredstva. Pravice in pravna sredstva, navedeni v tem dokumentu, so kumulativni in ne izključujejo nobenih pravic ali pravnih sredstev, ki jih določa zakon.

 

 1. Delna neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost

Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost katerekoli določbe SNP in/ali pogodbe ne vplivajo na nadaljevanje veljavnosti preostanka SNP in pogodbe.

 

 1. Obvestila
  • Če v pogodbi ni drugače določeno, za vsako povpraševanje, obvestilo ali drugo sporočilo, ki se bo podalo v okviru te pogodbe, velja naslednje:
 • biti mora v pisni obliki v angleškem jeziku in
 • poslano na naslednji naslov:
  • Eurofins: Eurofins GSC Lux SARL, Val Fleuri 23, L1526 Luxembourg, Luxembourg

V roke: Agnieszka Bakowska,Group CEE Regional Buyer

AgnieszkaBakowska@eurofins.com

 • Dobavitelj: Naslov dobavitelja je naveden v pogodbi.
 • šteje se, da je pravilno vročeno, če je predloženo ali poslano s priporočeno pošto s potrdilom o prejemu ali z registrirano dostavno pošto ali s prenosom telegrama, teleksa ali telefaksa po povezavi s polno hitrostjo, ali z drugimi sredstvi komuniciranja v trajni pisni obliki na zgoraj navedeni naslov za vročitev, ali vročeno po pošti tretji dan (ne kot delovni dan) po dnevu pošiljanja.

 

 1. Veljavno pravo / pristojnost
  • Če ni drugače določeno v PNP ali drugače pisno dogovorjeno med strankama, pogodbo ureja luksemburško pravo in v skladu z luksemburškim pravom se pogodba tudi razlaga. Izrecno je izključena uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.
  • Dobavitelj soglaša, da imajo, razen če je v pogodbi določeno drugače, luksemburška sodišča izključno pristojnost za poravnavanje morebitnih sporov, do katerih lahko pride zaradi SNP in/ali pogodbe ali v zvezi z njimi, in da se lahko v skladu s tem vsak postopek, tožba ali pravni postopek, ki izhajajo iz SNP in/ali pogodbe oziroma v zvezi z njimi, vloži na ta sodišča.
  • Če se stranki strinjata z arbitražo, se bo le-ta izvajala, kot sledi:
 • v skladu s pravili luksemburškega arbitražnega inštituta v Luksemburgu, če ima podjetje Eurofins svoj sedež v Velikem vojvodstvu Luksemburg, oziroma
 • če ima podjetje Eurofins svoj sedež v državi, ki ni Veliko vojvodstvo Luksemburg, se bo arbitraža izvajala v skladu z arbitražnimi predpisi Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu.

 

 1. Druge določbe

Artikli, ki jih dobavitelj prodaja podjetju Eurofins, imajo najnižje možne okoljske učinke (med njihovim celotnim življenjskim ciklom) in najbolj pozitiven družbeni učinek (ni dela otrok, zdravje in varnost pri delu, skladnost s predpisi)

Podpis: podjetje Eurofins

 

V Luksemburgu, dne

 

________________________

Eurofins

Ime: ________________

Naziv: ________________

 

Podpis: dobavitelj

Za sprejem in potrditev

Dne ___________

 

________________________

Podpisal: ________________

Ime: ________________

Naziv: ________________

 

 

Priloga 1 Posebni nabavni pogoji (PNP) - Storitve iskanja

 1. Obseg pogojev

Ti PNP veljajo za vse storitve, ki jih opravlja podjetje za iskanje kadrov/izvršnih kadrov, kadrovsko svetovanje ali zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: podjetje za iskanje kadrov).

 

 1. Struktura honorarja
 • Določiti je treba fiksno zgornjo mejo honorarja (v nadaljevanju: zgornja meja honorarja) (t.j. neodvisno od plače in ugodnosti, ki so bile končno dogovorjene z osebo, katere zaposlitev je rezultat iskanja) za vsako delovno mesto, preden se lahko začne iskanje. V nobenem primeru ne bo podjetje za iskanje kadrov podjetju Eurofins za katerokoli storitev iskanja zaračunalo več, kot je ta zgornja meja honorarja. Če pogodba o iskanju kadrov navaja, da je honorar za podjetje za iskanje kadrov določen odstotkovni delež kandidatove plače, se podjetju Eurofins zaračuna le znesek, ki je nižji od obeh navedenih: zgornja meja honorarja ali znesek, izračunan iz odstotkovnega deleža plače. Pred začetkom iskanja se je treba dogovoriti tudi o ločeni zgornji meji izdatkov (glej 2.6).

 

 • Podjetju Eurofins se za vsako iskanje zaračunajo naslednji obroki skupaj z veljavnimi davki:
 • obrok (25%) ob začetku zadevnega iskanja;
 • obrok (25%), ko podjetje Eurofins poda ponudbo kandidatu, ki ga je predstavilo podjetje za iskanje kadrov;
 • obrok (50%) po uspešni zaposlitvi kandidata (torej ko kandidat dejansko začne delati na svojem novem položaju pri podjetju Eurofins).
 • Če podjetje Eurofins ali podjetje za iskanje kadrov prekine iskanje, preden je kandidat najet, zapadejo samo obroki, plačani do trenutka prekinitve. Podjetju Eurofins se ne zaračunajo nobeni dodatni stroški.
 • Če kandidat, ki ga je priporočilo podjetje za iskanje kadrov, v 12 mesecih po zaposlitvi prostovoljno odstopi ali delovno mesto zapusti na zahtevo podjetja Eurofins (t.j. podjetje Eurofins prekine njegovo zaposlitev), podjetje za iskanje kadrov izvede nov postopek iskanja in izbire, pri čemer podjetju Eurofins ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov ali honorarjev, razen za neposredne izdatke in ustrezne davke.

 

 • Honorar za vsako nadaljnjo zaposlitev kandidatov, predstavljenih kot del obstoječega iskanja, se podjetju Eurofins zaračuna v višini 50% zgornje meje honorarja za osnovno iskanje ali v višini 50% plače, dogovorjene kot honorar za iskanje (nižji od obeh zneskov), ter neposredni izdatki in veljavni davki. Za zaposlitve, ki izhajajo iz predstavitev kandidatov izven obsega osnovnega iskanja, honorarji, ki jih mora plačati podjetje Eurofins, ne smejo nikoli presegati 15% letne plače ali 25.000 EUR - upošteva se nižji od obeh zneskov.

 

 • Gotovinski izdatki, ki jih ima podjetje Eurofins za svetovalce za iskanje in bolj običajno za kandidate, se zaračunavajo mesečno, ko nastanejo, skupaj z veljavnimi davki. V vsakem primeru pa le-ti brez predhodne pisne odobritve podjetja Eurofins ne smejo presegati dogovorjene zgornje meje honorarja (glej 2.1). Za večje/izredne postavke, kot so mednarodna potovanja (poleti: ekonomske cene, hotel: največ 150 EUR/noč, avtomobil: največ 0,5 EUR/km) / ocene kandidatov, ki niso bile vključene, itd. mora podjetje Eurofins podati predhodno pisno odobritev.

 

 1. Zaščita podjetja Eurofins

V interesu dolgoročnega sodelovanja med podjetjem za iskanje kadrov in podjetjem Eurofins se podjetje za iskanje kadrov zavezuje, da ne bo navezovalo stikov z nobenim zaposlenim Skupine Eurofins v okviru iskanja kadrov za tretje osebe v času, ko podjetje za iskanje kadrov izvaja svojo aktivnost za namene podjetja Eurofins, in v obdobju 12 mesecev po zaključku zadnjega iskanja (tj. ko podjetje Eurofins zaposli kandidata, ki ga je predstavilo podjetje za iskanje kadrov, oziroma ko preneha veljati pogodba o iskanju kadrov).

 

 

Priloga 2 Posebni nabavni pogoji (PNP) - Storitve

 1. Obseg pogojev

Ti PNP veljajo za vse ponudnike storitev.

 1. Sprejem ponudbe
 • V podani ponudbi ali ponudbi cen mora dobavitelj podrobno navesti storitve, ki jih bo zagotovil, in ustrezne stroške.

 

 • Podjetje Eurofins plačila ne bo izvedlo brez predhodnega izrecnega strinjanja z naročilom storitev. Izjavo o sprejemu mora napisati in podpisati pooblaščeni predstavnik podjetja Eurofins. Izjava o sprejemu je lahko v obliki:

- naročilnice, ki jo podpiše podjetje Eurofins,

- ponudbe cen, ki jo podjetje Eurofins sprejme s pisno izjavo,

- pogodbe, ki jo podpiše predstavnik podjetja Eurofins.

 

 1. Plačila
 • Dobavitelj bo svoje storitve prilagodil v skladu z zahtevami podjetja Eurofins, bodisi v obliki nespremenljive fiksne cene ali v obliki največjega možnega števila ur ali enot po nepremenljivi postavki za uro ali enoto.
 • Podjetje Eurofins ne bo odgovorno za kakršnokoli dodatno plačilo za variacije del, izvedene brez pisne zahteve s strani podjetja Eurofins. Preden se lahko dodatno plačilo izvede, je potrebno pridobiti dopolnilno ponudbo cen ali variacijo, ki jo pisno odobri pooblaščeni predstavnik podjetja Eurofins.
 • Podjetje Eurofins ne bo plačalo za pomanjkljive ali neprimerne storitve ali za zamude v primerih, kjer je bil dogovorjen rok izvedbe.

 

 1. Dodatno delo

 

 • Vsako dodatno delo, ki ni načrtovano v prvotni pogodbi, mora biti odobreno vnaprej in bo vključeno v dodatno pogodbo. Za dodatno pogodbo bodo veljali enaki pogoji kot za prvotna izjava o sprejemu in mora biti pisno odobrena s strani pooblaščenega predstavnika podjetja Eurofins. Dobavitelj je dolžan podjetje Eurofins obvestiti takoj, ko se pojavi možnost dodatnega dela, ki ni zajeto v prvotni pogodbi. Brez dodatne pogodbe, ustrezno podpisane s strani podjetja Eurofins, se vsako dodatno delo, ki ga opravi dobavitelj, šteje kot del pogodbe in bo pokrito z zneski, določenimi v že podpisani pogodbi. V teh okoliščinah podjetje Eurofins ne bodo odgovorno za kakršnokoli dodatno plačilo. Dopolnilno delo, ki je bilo potrebno zaradi slabe kakovosti storitev, napak ali opustitev dobavitelja, bo dobavitelj opravil, tudi če so napake ali opustitve ugotovljene po opravljenem delu ali storitvi.

 

 • Kjer se v določenih primerih od dobaviteljev zahteva oddaja ponudb, bo dobavitelj izbran glede na predviden proračun za razna dela, razporejen preko določenega obdobja. Podjetje Eurofins bo z dobaviteljem podpisalo okvirno pogodbo za delo, ki ga bo opravljal. Te okvirne pogodbe morajo biti skladne s SNP. Dobavitelj bo moral podati ponudbo cen za vsako storitev, vključeno v celotni proračun, in pred začetkom dela pridobiti podpisano odobritev s strani podjetja Eurofins. Za vsako storitev mora podjetju Eurofins posredovati podrobno ponudbo cen in v njej navesti nespremenljive pogodbene cene, ki veljajo za vsako postavko proračuna.

 

 • Vsako ponudbo cen mora odobriti pooblaščeni zastopnik podjetja Eurofins in bo pomenila dodatek k okvirni pogodbi. V kolikor glavni dobavitelj, ki je upravičenec okvirne pogodbe, posreduje delo (na primer tiskanje) drugemu dobavitelju, si podjetje Eurofins pridržuje pravico zahtevati oddajo ponudb za to delo in izbrati najustreznejšega podizvajalca. Podjetju Eurofins ne bo treba pridobiti soglasja glavnega dobavitelja niti za izbiro podizvajalcev, na katere naj bi se obrnil, niti za izbranega podizvajalca za opravljanje dela.

 

 • Za vsako podizvajalsko delo brez odobritve posebne ponudbe cen s strani podjetja Eurofins bo finančno odgovornost nosil dobavitelj. Izrecno je dogovorjeno, da odobritev glavnega proračuna s strani podjetja Eurofins ne bo pomenilo odobritve stroškov za vsako postavko proračuna, za katero bo treba podati podrobno ocenitev, ki omogoča konkurenco med dobavitelji. Ponudbe cen dobaviteljev mora podjetje Eurofins prejeti najkasneje 15 dni pred datumom potrditve ponudbe cen s strani podjeta Eurofins, da se zagotovi dokončanje storitev v zahtevanem časovnem okviru.