Eurofins Slovenija SI >> O podjetju >> SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČNIKE LABORATORIJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČNIKE LABORATORIJA

Sidebar Image
 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje Laboratorija Eurofins Erico Slovenija d.o.o. z internimi in zunanjimi strankami, poslovnimi partnerji in so navedeni v vsaki pogodbi oz. ponudbi laboratorija in dogovorjeni z internimi naročniki.

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh Eurofins Erico Slovenija d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani Eurofins Erico Slovenija d.o.o..

 1. POSLOVNI PROSTORI IN DEJAVNOST

Poslovni prostori Laboratorija Eurofins Erico Slovenija d.o.o. se nahajajo na naslovu Koroška cesta 58, Velenje.

Dejavnost Laboratorija Eurofins Erico Slovenija d.o.o. obsega laboratorijska testrianja, ki vključujejo splošna, kemijska, biološka preskušanja, analize odpadnih vod in odpadkov. V segment laboratorijskega preskušanja je vključeno tudi vzorčenje in odvzem vzorcev na terenu.

Eurofins ERICo Slovenija, Institut za ekološke raziskave d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-018 na področju preskušanja .

 

 1. DELOVNI ČAS

Delovni čas Laboratorija Eurofins Erico Slovenija d.o.o je od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 14:00 ure, v petek pa od 8:00 ure do 13:00 ure. Laboratorij sprejema vzorce vsak delovni dan v času delovnega časa, razen v petek, ko je sprejem možen do 12:00 ure.

Sprejem vzorcev je možen tudi izven običajnega časa za sprejem, vendar mora slednje biti izvedeno v dogovoru z Laboratorijem. V nasprotnem primeru Laboratorij ne prevzema odgovornosti za izvedbo časovno pogojenih parametrov in bo slednje navedel na poročilo o preskusu.

Delo se lahko izvaja tudi izven delovnega časa, odvisno od pogojev in vrste dela.

 1. POVPRAŠEVANJE IN NAROČILO

Povpraševanje lahko zunanja stranka posreduje Laboratoriju po telefonu, preko faxsa, osebno, po elektronski pošti ali v drugi pisni obliki.

Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o na osnovi naročila pripravi ponudbo prilagojeno zahtevam naročnika.

Stranka naročilo po ponudbi potrdi telefonsko, pisno po elektronski pošti ali redni pošti na naslov Eurofins Erico Slovenija d.o.o. Za naročilo se šteje tudi naročilnica, ki jo stranka dostavi laboratoriju.

 

 1. PODIZVAJALCI / PODPOGODBENIKI

Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o. lahko za izvajanje določenih preskušanj vključi podizvajalce, izbrane na podlagi kriterijev usposobljenosti akreditacije za želeno vrsto preskušanja po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025:   .

V primeru izvajanja preskušanja pri podizvajalcu se stranko o tem obvesti v ponudbi, preko e-pošte in v končnem poročilu.

Stranka lahko izbere podizvajalca preskušanja po lastni presoji, vendar v tem primeru Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o. ne odgovarja za delo podizvajalca.

 1. CENE STORITEV

Na podlagi povpraševanja se pripravi ponudba s ceno storitve, ki se izdela v pisni obliki ter se naročniku posreduje v elektronski obliki ali po pošti. Na željo stranke je lahko dogovor o opravljeni storitvi opravljen preko elektronske pošte ali direktno preko naročilnice stranke. V teh primerih se storitev obračuna skladno z veljavnim cenikom, analize pa se izvedejo najkasneje v roku 60 delovnih dni. V primeru neustreznosti prejetih vzorcev, pomanjkljivih informacij si Laboratorij pridržuje pravico, da rok izdelave analiz ustrezno prilagodi o čemer pisno obvesti stranko.

V primerih, ko stranka za naročene parametre ne navede metod in standardov po katerih naroča analize, lahko laboratorij izbere metode po lastni presoji. O izbiri stranko obvesti s poročilom o preskusu.

Eurofins Erico Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico da od strank zahteva poravnanje storitve pred pričetkom izvajanja storitev.

Stranka s potrditvijo ponudbe potrdi tudi strinjanje s ceno in strinjanje s Splošnimi pravili poslovanja Laboratorija Eurofins Erico Slovenija d.o.o.

 1. NEPREDVIDENA DODATNA DELA IN PONOVITVE

V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru ponovitve storitve ali dela storitev se izdela aneks k ponudbi ali nova ponudba, ki določa stroške nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve.

 1. VELJAVNOST PONUDBE

Splošni rok veljavnosti ponudbe je 30 dni od dneva izdaje ali dogovorjen v ponudbi.

 1. NEIZVEDLJIVOST NAROČILA

V primeru, da zaradi lastnosti predmeta storitve naročilo ni izvedljivo v celoti, je Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o. upravičen do plačila dela, ki ga je že opravil.

 1. PREKLIC NAROČILA

Stranka lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče zaustaviti. Sprejemajo se le pisne spremembe oz. preklici naročil. V primeru, da stranka prekliče naročilo, ki je že v delu, je dolžna poravnati nastale stroške do preklica.

 1. PLAČILO

Po opravljeni storitvi Eurofins Erico Slovenija d.o.o. stranki izstavi račun za opravljeno storitev, razen, če je v potrjeni ponudbi določeno drugače.

Stranka lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

 1. PRAVICE

Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet brez predhodne odobritve s strani Eurofins Erico Slovenija d.o.o.

 1. ZAUPNOST

Laboratorij Eurofins Erico Slovenija d.o.o. se zavezuje, da bo kot zaupne varoval kakršnekoli informacije ali dokumente, ki mu bodo razkriti tekom izvrševanja posameznega naročila, ki jih bo odkril ali ustvaril sam in se nanašajo na naročnika in njegovo poslovanje ali na fizične in pravne osebe, ki so z naročnikom v kakršnikoli zvezi.

Zaupnih informacij in dokumentov ne bo v nobenem primeru razkril tretji osebi, razen če da naročnik izrecno pisno dovoljenje za razkritje posamezne informacije.

Kadar zakon zahteva od Laboratorija, da izda zaupno informacijo, ali kadar je laboratorij za to pooblaščen s pogodbo, mora biti naročnik oziroma prizadeti posameznik obveščen o posredovani informaciji, razen kadar zakon to prepoveduje.

 

 1. PRITOŽBE IN PRIZIVI

Stranka mora pritožbo na opravljeno storitev predložiti v roku 15 dni od izdaje poročila oz. opravljene storitve. Pritožbe se sprejemajo samo v pisni obliki.