Okolje >> Analize in monitoring vod >> Laboratorijske analize vod

Laboratorijske analize vod

Sidebar Image

Dejavnost laboratorija na področju vod obsega preskušanje vzorcev odpadnih vod, površinskih vod (reke, potoki, jezera), podzemnih vod, podtalnice in padavinskih vod. Na teh matriksih ponujamo celovit nabor preskusov tudi za potrebe monitoringov (odpadne vode, površinske vode, podzemne vode, odlagališča), ki jih predpisuje zakonodaja. Obvladujemo naslednje analitske tehnike:

  • atomska spektroskopija (AAS, ICP-MS, AFS),
  • kromatografija (plinska, tekočinska),
  • UV/VIS spektrometrija,
  • elektrokemija, titrimetrija,
  • elementna analiza,
  • masna spektrometrija (HPLC-MS/MS, GC-MS/ECD, IC-ICP-MS),
  • klasična kemija.

Nabor parametrov laboratorijskega preskušanja obsega določevanje težkih kovin, splošnih anorganskih parametrov (anioni, dušikove in žveplove spojine,…), organskih parametrov (PAH, PCB, BTX, LKCH, pesticidi), bioloških parametrov (strupenost, BPK, …). Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (reg.št. LP-018).