Okolje >> Analize in monitoring vod >> Površinske vode

Površinske vode

Sidebar Image

Tekoče vode

Spremljamo kakovostno stanje površinskih tekočih voda. Izvajamo vse potrebne preiskave za oceno kemijskega stanja vodnega telesa (preiskave vode in sedimenov) in tudi preiskave bioloških elementov kakovosti. Vzorčenje opravljamo po akreditiranih standardnih metodah  (SIST ISO 5667-6; SIST EN 5667-2 SIST ISO 5667-3).
V tekočih vodah:

  • spremljamo in ocenimo stanje površinskih tekočih voda,
  • izvajamo fizikalno-kemijske analize vode in sedimentov,
  • opravljamo biološke analize fitobentosa in bentoških nevretenčarjev.

Stoječe vode

V stoječih vodah (jezera, akumulacije):

  • spremljamo kakovostno stanje površinskih stoječih voda,
  • izvajamo fizikalno-kemijske in biološke analize vode in sedimentov,
  • merimo vsebnosti dušika, fosforja ter drugih elementov,
  • analiziramo fito in zooplankton,
  • izdelamo ocene stanja stoječih voda.