Eurofins Slovenija SI >> Okolje >> Izobraževanje

Izobraževanje

Sidebar Image

Raziskovalno središče

V Šaleški dolini smo se soočili z vsemi vidiki onesnaževanja in degradacije prostora. Negativne vplive energetike, industrije in drugih človekovih dejavnosti na okolje smo znatno omilili. Naše izkušnje posredujemo mladini v različnih programih, ki obravnavajo okolje, energetiko s poudarkom na varčevanju z energijo in gospodarjenje z odpadki.

Obiskovalci si lahko po dogovoru ogledajo Termoelektrarno Šoštanj, centralno čistilno napravo za komunalne vode, območje sanacije premogovniških ugreznin in se odločijo za strokovno vodenje po Šaleški dolini in mestu Velenje. Najpogosteje se obiskovalci odločajo za naslednje programe:

Energija – ekologija (2 šolski uri)

Ta program je vsebinsko najširši in zanj se odloči največ naših obiskovalcev. Z njim predstavimo osnovne prostorske in geografske značilnosti Šaleške doline, predvsem pa njen gospodarski pomen. Obiskovalci spoznajo, da sta temeljna oblikovalca doline izkopavanje lignita in pridobivanje električne energije, največjo pozornost posvetimo njunemu vplivu na okolje. Razložimo jim, kakšne posledice imata izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje zaradi energetike in industrije ter na kakšen način lahko te posledice zmanjšamo. Seznanimo jih s prizadevanji za lepšo, bolj urejeno in zdravo Šaleško dolino. Največjo vrednost ima terenski ogled, v sklopu katerega imajo udeleženci programa možnost videti in doživeti industrijsko in degradirano pokrajino, dosežke sanacij in okoljskih izboljšav v pokrajini.

Od premoga do električne energije (2 šolski uri)

Elektroenergetika je ob premogovništvu dejavnost, ki je izredno pomembna za razvoj in industrializacijo Šaleške doline. Glavna namena programa sta teoretično in praktično prikazati proizvodnjo električne energije v TEŠ. Z obiskom programa učenci pridobijo celovit vpogled v proizvodnjo električne energije, okoljsko sanacijo  TEŠ in ravnanje s stranskimi produkti, kot so pepel in sadra.

Odpadek naj ne bo samo odpadek (ONNO) (2 šolski uri)

Poglavitna tema predavanj in rdeča nit terenskega ogleda je spoznavanje gospodarjenja z odpadki, ureditev ekoloških otokov, zbirnega centra in odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov (v zapiranju), V okviru projekta učence seznanimo z osnovnim znanjem oz. dejstvi o odpadkih (kaj so odpadki, kategorije, količine) in o gospodarjenju z njimi. Poudarek je na možnostih preprečevanja in zmanjševanja njihovega nastajanja ter na ločenem zbiranju.

Sodelujemo z Muzejem premogovništva Slovenije v Velenju, kjer si lahko 160 m pod zemljo v spremstvu vodičev ogledate razvoj premogovništva od prvih najdb premoga do svetovno znane Velenjske odkopne metode. Obisk v Šaleški dolini lahko združite tudi z obiskom Muzeja Velenje na Velenjskem gradu ali z Muzejem usnjarstva na slovenskem v Šoštanju.