Eurofins Slovenija SI >> Okolje >> Odlagališča

Odlagališča

Sidebar Image

Na degradiranih območjih, kot so primer premogovniške ugreznine v Šaleški dolini, ki jih sanirajo s produkti zgorevanja (pepel, žlindra) in produkti čiščenja dimnih plinov (sadra), opravljamo celovit ekološki monitoring.

Na degradiranih območjih in odlagališčih nenevarnih odpadkov  vam vzpostavimo celovit ekološki monitoring v obsegu, ki je podan v prilogi 7 Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS Št. 32/06, št. 98/07, št. 72/08, št. 53/09) in  lahko vključuje tudi:

  • spremljanje stanje zraka (prašna usedlina, aerosoli), vode, tal, hrane in krme;
  • določanje fizikalno kemijskih parametrov v vseh segmentih okolja;
  • opravljanje pedoloških in bioloških analiz;
  • ovrednotenje morebitnega prispevka tehnološko povečane naravne radioaktivnosti v okolju zaradi odloženih ali vgrajenih materialov;
  • za spremljanje vodne bilance dnevno spremljanje količine padavin in izhlapevanje.