Okolje >> Odpadki >> Analize odpadkov

Analize odpadkov

Sidebar Image

Analize odpadkov obsegajo preskušanje vzorcev različnih tipov odpadkov (trdni granularni in monolitni, tekoči, pastozni, blata čistilnih naprav, …). Obvladujemo celovit nabor parametrov, ki jih je potrebno določiti v trdnem materialu ali pa v izlužku po izvedbi t.i. izluževalnega testa. Ves nabor kemijskih preskušanj je v celoti prilagojen izdelavi ocen odpadkov in izvedbi kontrolnih kemičnih analiz.

  • Obvladujemo naslednje analitske tehnike:
  • atomska spektroskopija (AAS, ICP-MS, AFS),
  • kromatografija (plinska, tekočinska),
  • UV/VIS spektrometrija,
  • elektrokemija, titrimetrija,
  • elementna analiza,
  • masna spektrometrija (HPLC-MS/MS, GC-MS/ECD, IC-ICP-MS),
  • kalorimetrija,
  • klasična kemija.

Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (reg.št. LP-18).