Eurofins Slovenija SI >> Okolje >> Okoljsko komuniciranje

Okoljsko komuniciranje

Sidebar Image

Javnomnenjske in demografske raziskave

 Za lokalne in širše skupnosti pripravljamo demografske in socialno ekonomske študije:

 •     javnomnenjske raziskave,
 •     analiza stanja na demografskem ter socialno ekonomskem področju,
 •     priprava projekcij demografskega razvoja.

Pripravljamo načrte za anketiranje, anketne liste, anketiramo in analiziramo rezultate. Obdelane rezultate predstavimo v poročilih in po potrebi organiziramo javne predstavitve in/ali delavnice.

Pri demografskih raziskavah na osnovi statističnih podatkov izračunamo trende gibanja števila prebivalstva po različnih kazalnikih. Le-te soočimo z usmeritvami in načrti lokalnih skupnosti ter z upoštevanjem ekonomskih gibanj in pričakovanj izdelamo projekcije za zaključene enote naselij, naselja ali celotne občine.

 

Komunikacijski načrti in okoljsko komuniciranje

Pri večini posegov v prostor, povezanih z gradnjo novih komunalnih, industrijskih, energetskih in drugih objektov ter infrastrukture prihaja do negativnih odzivov v javnosti, ki nasprotuje novostim. S pravočasno in ustrezno usmerjeno okoljsko komunikacijo seznanimo javnost s posledicami, ki jih prinašajo te novosti v okolju. Na tem področju za vas lahko:

 •     analiziramo trenutno javno mnenje,
 •     pripravimo analizo okoljskih vplivov predvidenega posega,
 •     izdelamo komunikacijski načrt,
 •     prevzamemo njegovo uresničevanje oziroma pri njem sodelujemo.

Po analizi trenutnega javnega mnenja in na osnovi predvidenih okoljskih in socialnih vplivov načrtovanega posega v sodelovanju z naročnikom določimo ciljne javnosti, ki bodo posredno ali neposredno vplivale na implementacijo projekta. Skladno z ugotovitvami zastavimo komunikacijski načrt, ki določa vsebine, pogostost in način promocijskih dejavnosti ter določa izvajalce posameznih korakov. Po komunikacijskem načrtu koordiniramo dejavnosti in izvajamo posamezne naloge oziroma njihove dele.

 

Promocijski projekti in priprava tiskovin

Z našimi bogatimi izkušnjami na področju priprave in izdaje raznih publikacij in tiskovin vam nudimo celostno ponudbo, ki obsega:

 •     izdelavo načrta publikacije ali tiskovine,
 •     pisanje tekstov,
 •     izbor in urejanje fotografij,
 •     oblikovanje publikacije ali tiskovine,
 •     predpriprava za tisk in tisk.

Pripravili smo vrsto monografij, zbornikov in celovitih poročil. Na področju ravnanja z odpadki smo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in Mestno občino Velenje izdali desetino zloženk in brošur o ravnanju z odpadi, za Termoelektrarno Šoštanj pa knjižico Ekološka sanacija TEŠ v slovenskem in angleškem jeziku ter zloženki Trdno po poti ekološke sanacije in Racionalna proizvodnja električne energije.