Okolje >> Raziskave >> Biodiverziteta

Biodiverziteta

Sidebar Image

Za Slovenijo je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ekosistemov ter krajin na majhni površini. Kljub temu pa nekateri podatki kažejo, da se raznolikost življenja zmanjšuje kot posledica onesnaževanja površinskih in podzemnih voda, tal ter zraka in neposrednega uničevanja posameznih naravnih območij. Šaleška dolina, ki sicer spada med ekološko bolj obremenjena območja v Sloveniji, se ponaša z relativno veliko biotsko pestrostjo. Na njenem območju se prepletajo gozdovi, grmišča, travišča, agrarni in urbani ekosistemi, vodni ekosistemi ter mokrišča; slednja dva spadata med ogrožene ekosisteme. Biotsko pestrost izbranih živalskih in rastlinskih skupin raziskovalci inštituta ERICo Velenje spremljamo že več kot desetletje. Opravljamo popise in inventarizacijo naslednjih živalskih ter rastlinskih skupin:

  •     vretenčarji (sesalci, ptice, dvoživke, ribe),
  •     nevretenčarji (metulji, kačji pastirji, vodni nevretenčarji),
  •     višje rastline (kopenske in vodne),
  •     glive ter
  •     lišaji.

Še posebej intenzivno smo popisovali rastlinske in živalske vrste na območju sanacij ugreznin ter v okolici šaleških jezer in ugotovili veliko biotsko pestrost ptic, kačjih pastirjev in dvoživk. Podobno veliko pestrost smo ugotovili tudi za skupino metuljev iz Šaleške doline.