Okolje >> Raziskave >> Izhodiščna poročila

Izhodiščna poročila

Sidebar Image

Izdelava izhodiščnih poročil skladno z IED direktivo

Konkretno vam strokovnjaki v podjetju Eurofins Erico Slovenija lahko pomagamo pri naslednjih vsebinah:

  • izdelava/svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja,
  • izdelava/svetovanje pri pripravi ocene možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode,
  • izdelava posnetka ničelnega stanja tal in podzemne vode na podlagi terenskih, fizikalnih in kemijskih analiz,
  • izdelava/svetovanje pri pripravi izhodiščnega poročila.

Strokovnjaki z inštituta ERICo smo na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja IPPC lahko vaši učinkoviti sodelavci pri izpolnjevanju vloge za nove zavezance, pri pripravi izhodiščnega poročila in pri pripravi posnetka ničelnega stanja.

Priloga 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 57/2015) določa nove vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec takšne naprave, ki je obratovala ali je bilo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov na dan uveljavitve te uredbe (15.08.2015), mora vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v 190 dneh po uveljavitvi te uredbe.

V sklopu uredbe se po novem obravnavajo tudi stara bremena, zato so zavezanci dolžni izdelati oceno možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode ter izhodiščno poročilo, če presegajo pragove letne prisotnosti zadevnih nevarnih snovi iz priloge 3 te uredbe. Zavezanci za izhodiščno poročilo morajo izdelati posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode.