Okolje >> Raziskave >> Ljudje

Ljudje

Sidebar Image

V svetu znanstveniki vedno več pozornosti namenjajo raziskavam vpliva onesnaženega okolja na ljudi. Številne raziskave tal, vode, zraka, rastlin in živali so pokazale, da ljudje s svojo dejavnostjo in načinom življenja močno vplivamo na okolje v katerem živimo. Na ERICo d.o.o. smo v večini opravljenih raziskav podrobno pozornost namenili vsebnosti težkih kovin in elementov v sledovih (svinec, kadmij, živo srebro, arzen ipd.), lahko hlapnim ogljikovodikom, polikloriranim bifenilom in policikličnim aromatskim ogljikovodikom. Vsa ta onesnažila posredno in tudi neposredno vplivajo na ljudi in njihovo zdravje. Onesnažilo lahko deluje kot sprožilec – promotor bolezni ali pa v povezavi s kakšnim drugim dejavnikom povzroča različna obolenja pri ljudeh.

V Eurofins Erico Velenje se z raziskavami na ljudeh ukvarjamo vse od ustanovitve. Med prve raziskave, ki smo jih opravili spadajo Raziskave vpliva delovnega okolja na zdravje delavcev. Kasneje smo delali raziskavo Vpliv industrijskega onesnaževanja na zdravje ljudi v Šaleški dolini, nadaljevali smo s Primerjalno študijo onesnaženosti okolja v Zgornji mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, kjer je bil segment »ljudje« podrobno obdelan v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje in Ravne na Koroškem. Po letu 2002 pa smo izvedli naslednje raziskave: Lasje kot bioindikator onesnaženosti okolja, Zobje kot bioindikator onesnaženosti okolja, Pojavnost raka v Šaleški dolini v primerjavi z ostalo Slovenijo, Izpostavljenost ljudi zračnim onesnažilom v Šaleški dolini.