Okolje >> Raziskave >> Promet in živali

Promet in živali

Sidebar Image

Prepredenost Slovenije s cestami in avtocestami je zaradi naraščajočega števila vozil vse večja, posledica česar je vedno večja fragmentacija (delitev) življenjskega okolja mnogih (predvsem večjih) vrst prostoživečih živali. Nemalokrat zgrajene ceste mnogim vrstam živali prečkajo migracijske poti, ki jih živali uporabljajo za sezonske selitve, selitve zaradi razmnoževanja, prehranjevanja ali iskanja novega ustreznega habitata. Regionalne in lokalne ceste, ki v nasprotju z avtocestami niso ograjene s posebnimi zaščitnimi ograjami, lahko živali sicer prečkajo, vendar se pri tem pojavi nevarnost za trke vozil s temi živalmi. Trki z večjimi vrstami divjadi (zlasti s parkljarji) predstavljajo pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in predstavljajo pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij. V Euroifins Erico Slovenija zato na podlagi večletnih izkušenj pri reševanju pereče problematike trkov vozil z divjadjo:

 

  • pripravljamo strokovne podlage za vpeljavo najbolj ustreznih in učinkovitih ukrepov na določene problematične odseke cest;
  • opravljamo monitoring učinkovitosti ukrepov in oceno njihove sprejemljivosti;
  • svetujemo pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor in pripravi dokumentacije;
  • izvajamo programe izobraževanja, informiranja in ozaveščanja javnosti.

 

Nasprotno se na avtocestah zaradi postavitve ograj sicer močno zmanjša nevarnost trkov živali z vozili, pojavi pa se problem velike fragmentacije življenjskega okolja. Za zmanjšanje teh negativnih učinkov med samo gradnjo avtocest zgradijo posebne prehode za prostoživeče živali oz. za prečkanje živali ustrezno prilagodijo obrežja strug rek in potokov, cest ter poljskih poti; v najboljših primerih se na naravovarstveno zelo pomembnih območjih za nemoteno prečkanje avtocest gradijo tudi prehodi večjih dimenzij oz. ekodukti. Med samo gradnjo avtoceste lahko prihaja tudi do uničenja habitatov nekaterih živalskih vrst na relativno širokem vplivnem pasu. Zaradi tega v Euroifins Erico Slovenija izvajamo:

 

  • preveritev ustreznosti izvedbe ukrepov za prehajanje prostoživečih živali preko avtocest;
  • monitoring prehajanj prostoživečih živali preko namensko zgrajenih objektov;
  • monitoring prisotnosti različnih taksonov (dvoživke, kačji pastirji, nevretenčarji, ribe) in njihovih habitatov, ki so bili med gradnjo ali zaradi samega poteka avtocest prizadeti.