Okolje >> Raziskave >> Vojska

Vojska

Sidebar Image

V obdobju zadnjih petih let smo na inštitutu  Eurofins Erico Slovenija intenzivno raziskovali vplive vojaške dejavnosti na okolje v sklopu projektov, ki sta jih financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za obrambo RS. Na vojaškem poligonu Poček smo določili stanje onesnaženosti posameznih segmentov okolja (zrak, tla, rastline, živalstvo, vodni viri) in ocenili vpliv vojaške dejavnosti na njih. Na podlagi slednjega smo v nadaljevanju ocenili tveganje, ki ga ostala pehotna strelišča Slovenske vojske (Apače, Bač, Bloška polica, Crngrob, Mačkovec, Pečovnik, Poček) predstavljajo za okolje in izvedli poskus ekoremediacije pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček. 

Kompleksno oceno onesnaženosti posameznih okoljskih segmentov smo izvedli tudi na območju vojaškega poligona Krivolak v Makedoniji, ki je največji vojaški poligon v JZ Evropi. Določevali smo stopnjo onesnaženja v različnih delih ekosistemov; opravili smo meritve radioaktivnosti in ugotavljali prisotnost osiromašenega urana v različnih tipih vzorcev; obravnavali smo ravnanje z odpadki ter izvedli meritve hrupa na vojaškem poligonu in v njegovi okolici. Posebej nas je zanimala naravovarstvena vrednost območja. Rezultati študije kažejo na to, da kljub temu, da vojaška aktivnost prispeva k onesnaženju okolja, ima ta aktivnost na okolje celo pozitiven vpliv, in sicer predvsem v smislu ohranjanja biotske pestrosti rastlin ter živali zaradi relativne nedostopnosti in zaprtosti tega območja ter njegove ekstenzivne rabe.