Okolje >> Tla in umetne zemljine >> Tla in umetne zemljine

Tla in umetne zemljine

Sidebar Image

Tla in umetne zemljine

Izdelava posnetka stanja kakovosti tal

Na podlagi veljavnih predpisov vam za opredelitev primernosti rabe in namembnosti tal glede na vsebnost potencialno nevarnih onesnažil na območju delovanja točkovnih ali linijskih virov onesnaženja:

 • opredelimo stopnjo onesnaženosti tal oziroma izdelamo izhodiščno stanje tal,
 • določimo stopnjo rodovitnosti tal,
 • svetujemo pri izboru ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov potencialno nevarnih onesnažil v tleh.

 

Izdelava analiz založenosti tal glede hranil in izdelava gnojilnih nasvetov

Za potrebe kmetijskih gospodarstev za uveljavljanje subvencij pri izvajanja ukrepov kmetijske politike vam nudimo izdelavo celovite ocene založenosti tal glede hranil in izdelavo gnojilnih nasvetov.

 

Izdelava elaboratov za posege na najboljša kmetijska zemljišča

Na podlagi veljavne zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja in kmetijstva vam izdelamo Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ki je obvezna sestavina osnutka priprave Občinskega prostorskega načrta.

V primeru posegov na kmetijska zemljišča, še posebej na najboljša kmetijska zemljišča, vam proučimo:

 • upravičenost sprememb planske rabe najboljših kmetijskih zemljišč, pri čemer se upoštevajo tako podatki o kakovosti kmetijskih zemljišč kot podatki z vidika prostorskega načrtovanja.
 • Za območja predlaganih sprememb namenske rabe na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki presegajo 5.000 m2 velikosti, proučimo alternativne rešitve in določimo površine, kjer je možno nadomestiti izgubo najboljših kmetijskih zemljišč.

 

Vnos zemljin v tla - Postopek predelave odpadkov po R10

Na osnovi pridobljenega pooblastila pristojnega ministrstva za izvajanje monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (RS, MOP, ARSO, št. 35455-8/2011-6) vam nudimo izdelavo celovite dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za predelavo odpadkov po tehnološkem postopku z oznako R10, kar vključuje:

 • oceno kakovosti zemeljskega izkopa v skladu z veljavno zakonodajo
 • ocena primernosti lokacije predvidenega vnosa za nasipavanje,
 • načrt uporabe zemljine,
 • vlogo za pridobitev OVD,
 • pridobitev drugih morebiti zahtevanih prostorskih, okoljskih soglasij in dovoljenj (vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, odločba o uvedbi agromelioracije, ...)
 • skrbništvo nad upravnim postopkom pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • svetovanje v postopku pridobivanja OVD  za vnos v tla in predelavo odpadkov po R10

 

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Na podlagi veljavne zakonodaje in pridobljenega pooblastila pristojnega ministrstva za izvajanje monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (RS, MOP, ARSO, št. 35455-8/2011-6) vam nudimo:

 •  izvajanje nadzora kakovosti obdelanih biološko razgradljivih odpadkov: komposta, obdelanega blata
 • izdelavo strokovne ocene za uporabo komposta ali digestata
 • izdelavo načrtov monitoringa predelave biološko razgradljivih odpadkov