Okolje >> Zrak >> Laboratorijska analiza - zrak in plini

Laboratorijska analiza - zrak in plini

Sidebar Image

Laboratorijsko preskušanje plinastih vzorcev obsega:

  •     vzorce plinastih emisij,
  •     vzorce plinastih imisij,
  •     vzorce zraka na delovnih mestih.

Z modernimi analitskimi tehnikami (plinska kromatografija, elektrokemija, senzorska tehnika) določamo vsebnost tako makrokomponent kot tudi vsebnost sledov in onesnažil. Med slednje spadajo predvsem dušikove spojine (oksidi) ter žveplove spojine. S primernim postopkom vzorčenja ali »on-site« meritvami pa lahko v plinastih izpustih ali zunanjem zraku določamo tudi vsebnost anorganskih in organskih onesnažil ter težkih kovin. 

Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (reg.št. LP-18).