Eurofins Slovenija SI >> Novice >> Monitoring površinskih vod

Monitoring površinskih vod

Sidebar Image

Eurofins ERICo Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju spremljanja kakovosti stanja površinskih tekočih in stoječih voda (reke, potoki, jezera, akumulacije, ribniki, gramoznice, zajetja). S strani ARSO smo pooblaščeni za izvajanje obratovalnega monitoringa površinskih voda (pooblastilo št 35435-21/2018-2). Avgusta 2018 smo razširili pooblastilo  s skupino Eurofins Hydrologie EST-SAS.

 

V okviru monitoringov:

  • izvajamo meritve fizikalno-kemijskih analiz vode in sedimentov;
  • izvajamo preiskave bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja (fitobentos, bentoški nevretenčarji, fitoplankton, makrofiti);
  • izvajamo obratovalne monitoringe površinskih vod za IED in ostale naprave;
  • izdelujemo ocene stanja tekočih in stoječih voda na podlagi meritev in analiz in ocene možnosti za sanacije v primeru onesnaženja.

V letu 2018 smo opravljali mesečno fizikalno - kemijske meritve na spodnji Savi (foto: R. Ramšak)