Eurofins Slovenija SI >> O podjetju >> Zgodovina podjetja

Zgodovina podjetja

Sidebar Image

25 let inštituta ERICo 

Pred 30 leti je v Velenju, pod okriljem takratnega Rudarsko elektroenergetskega kombinata pričela delovati ekološka skupina šestih mladih raziskovalcev. To je bil začetek poti inštituta ERICo Velenje, ki leta 2017 zaposluje 45 ljudi in je eden pomembnejših sooblikovalcev dogajanja na področju varstva okolja v Šaleški dolini ter vedno večji v slovenskem prostoru, deluje pa tudi na območju držav bivše Jugoslavije. Krog svojega delovanja širi predvsem s stalnim dvigovanjem kakovosti.

Začetki (1987-1991)

Po rekordnem izkopu premoga v velenjskem premogovniku in rekordni proizvodnji električne energije v šoštanjski termoelektrarni v začetku osemdesetih let je narava jasno pokazala, da  okoljskih obremenitev, ki jih povzročajo intenzivne človekove dejavnosti, preprosto ne prenese več. Prebudila se je javnost. Na številnih zborih so prebivalci Šaleške doline jasno izrazili svoj NE onesnaževanju. Nastala kriza je rodila nove možnosti. Odločili smo se za pot izboljšanja okolja. Eden prvih korakov na tej poti je bil nastanek ekološke skupine v takratnem rudarsko elektroenergetskem kombinatu. Ekološko skupino je v okviru službe Razvoja na SOZD REK FLL vodil Boris Stropnik. Iz nje se je oblikoval ERICo.

Zavod ERICo Velenje (1992-1994)

Po neuspelem poskusu ustanovitve javnega zavoda pod okriljem takratne občine Velenje so Rudnik lignita Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in ESO Velenje 18. februarja 1992 ustanovili Zavod za ekološke raziskave ERICo Velenje, katerega prvi direktor je bil mag. Boris Stropnik.

ERICo Velenje postane inštitut za ekološke

raziskave (1995-1998)

Julija 1995 je med ustanovitelje ERICa Velenje pristopil Inštitut Jožef Stefan iz Ljubljane. ERICo se je iz zavoda preoblikoval v inštitut, s tem so se odprle širše razvojne možnosti. Aprila 1997 je direktor ERICa postal mag. Franc Avberšek in začel z  intenzivnim posodabljanjem in rastjo tako laboratorija kot celotnega inštituta..

1999 – 2002 leto selitve, dvig kakovosti  in novi razvojni ciklus

Stara stavba je postala za raziskovalce, predvsem pa za vedno obsežnejšo raziskovalno opremo, pretesna. Večletna prizadevanja za pridobitev novih prostorov so se uresničila leta 1999. V temeljito obnovljeni nekdanji upravi “Starega jaška” se je ERICo Velenje naselil na dobrih 1200 m2 površin. V pritličju je sodoben laboratorij, zgornji dve nadstropji pa sta namenjeni raziskovalcem in vodstvu. Istega leta je ERICo svojo kakovost potrdil s certifikatom po standardu ISO 9001.

Konec leta 2001 je bilo na inštitutu 54 zaposlenih, inštitut je imel novo opremljen laboratorij, ki je primeren za izvajanje kakovostnih analiz zemlje, vode, zraka, rastlinskih in živalskih tkiv ter oceno odpadkov, skladno z zakonodajo.

Gorenje d.d. je leta 2002 odkupilo deset odstotni ustanoviteljski delež ESO. ERICo je pridobil akreditacijo po standardu ISO 14025.

2003 – 2006 nova pooblastila, širitev laboratorija

Leta 2003 je ERICo razširil laboratorij (HPLC/MS), Ministrstvo za okolje in prostor pa je inštitutu podelilo številna pooblastila za izvajanje različnih monitoringov in opravljanje presoje tveganja za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prostoživečih vrst rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih vrst živali, Obnovili so stavbo, ki je v lasti inštituta ter dogradili namenski prizidek za laboratorij in skladišča ter jih predali v uporabo.

Mag. Marko Mavec je leta 2004 postal novi direktor ERICa. V tem letu je bilo pridobljeno še pooblastilo za pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo z nevarnimi kemikalijami od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Leta 2005 ERICo postane partner v projektu RECOPOL (V. okvirni okoljski program EU), intenzivno trži na trgih JV Evrope, podpiše pogodbo za izdelavo Lokalnega ekološkega akcijskega programa v Pljevljah,  Inštitut postane partner gospodarskega združenja »Slovenskem ekološkem grozdu«, naslednje leto pa partner v projektu MOVECBM (VI. okvirni okoljski program EU), izdela prvo zahtevnejšo študijo organskih spojin, podpiše pogodbo za okoljski projekt na vojaškem poligonu Krivolak (Makedonija), ERICo se vključi v »Slovensko tehnološko platformo za vode«.

2007: ERICo postane d.o.o.

Večinski lastnik družbe z 51 % postane Gorenje d.d., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ima 26 % in Premogovnik Velenje d.d. 23 % lastniški delež. Širjenje možnosti za delovanje instituta je pomenila zlasti spremenjena lastniška struktura leta 2007. ERICo se je organizacijsko iz zavoda preoblikoval v gospodarsko družbo, vpeto v skupino Gorenje (Inštitut Jožef Stefan je izstopil, od takrat je Gorenje z 51 odstotki večinski lastnik) v tesnem sodelovanju s Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje, ki sta ostala pomembna lastnika. S tem je ERICo d.o.o. tudi vsebinsko povezan s Holdingom slovenskih elektrarn in z ostalimi njegovimi družbami ter s številnimi naročniki v gospodarstvu, državi, lokalnih skupnostih in šolstvu po vsej Sloveniji in izven njenih meja. V tem letu so oddali več aplikativnih študij za Holding Slovenske elektrarne.

2008 – 2017: Pomemben izvajalec v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije, širitev dejavnosti, stalno izboljševanje kakovosti

Leta 2011 so se akreditirali po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2004 za dejavnost kontrole odpadkov za namen odlaganja in za namen sežiga oz. sosežiga.

Pripravili oziroma sodelovali so pri pripravi poročil o vplivih na okolje za energetiko na Balkanu (TEŠ 6, Pljevlja 2, Tuzla 7, Kosovo 2), napisali in implementirali zakonodajo za gospodarjenje z električno in elektronsko odpadno opremo v R Srbiji in R Makedoniji, sodelovali pri postavljanju strategije gospodarjenja z odpadki v R Črni Gori, pomagali številnim podjetjem pri pridobivanju IPPC dovoljenj. V zadnjem letu so izdelali več izhodiščnih poročil v skladu z direktivo IED. Spadajo med najpomembnejše izvajalce obratovalnih monitoringov na področju zraka, voda in tal v Sloveniji. Opravljajo monitoring gradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, promovirajo dosežke varstva okolja, izobražujejo mladino … Pomemben preboj so v zadnjih letih storili tudi na področju priprave poročil o vplivih na okolje, ki jih pripravljajo za posege različnih podjetij in infrastrukturne objekte, Ob tem je podjetje finančno zelo stabilno, saj je avgusta 2016 ERICo prejel Certifikat odličnosti z bonitetno oceno AA.

2017: Eurofins ERICo – ERICo postane del korporacije Eurofins

Pogodbo o pripojitvi inštituta ERICo svetovnemu koncernu na področju okoljske analitike Eurofins-u. so podpisali 22. junija 2017. Na ta način je ta globalna organizacija vstopila na slovensko tržišče, od tod pa namerava svoje delovanje širiti tudi na bližnje države. ERICo se je preimenoval v Eurofins ERICo Tega leta se je začelo prilagajanje ERICa organiziranosti in zahtevam novega lastnika.

2018: Eurofins ERICo Slovenija